سازمان مشارکتها

توانمندیهای گروه مهندسین درسا مهر در احداث ساختمانهای باکیفیت و با روشهای نوین مهندسی و همچنین مدیریت زمان و اجرای پروژه در کوتاهترین مدت ساخت ، که این مجموعه را صاحب رزومه درخشان نموده است ، این گروه را بر آن داشت تا در حوزه ی جدیدی گام بردارد و اینبار به جای سرمایه گذاری 100% ی ، با مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی ، بصورت سازمان یافته تر نسبت به اجرای همزمان تعداد بیشتری پروژه اقدام نماید .
سازمان مشارکتها این امکان را برای مالکین ارجمند فراهم می آورد که ظرف مدت بسیار کوتاه ملک خود را به واحد های آماده تحویل تبدیل نمایند تا علاوه بر امکان فروش بیشتر ، از ارزش افزوده قابل توجهی بهره مند گردند .

درسا مهر کیش

dorsa mehr

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

dorsa mehr1

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش