0
سال سابقه
0
پروژه مشارکت
0
واحد مسکونی

گروه مهندسین درسا

لوگو درسا مهر کیش

پروژه های درسامهر

گروه مهندسین درسا مهر ، پروژه های متعددی را در تهران و شهرستانها به اجرا رسانده است که برخی از نمونه های ساخته شده در این قسمت معرفی میگردند .
این پروژه ها غالبا مسکونی بوده و با کیفیتی بالاتر از منطقه اجرا شده اند. باعث افتخار و خرسندی است که پروژ های مذکور اینک بعد از گذشت چندین سال هنوز زیبایی و ماندگاری خود را حفظ کرده اند .

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress