گالری درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

پروژه سادوینا درسا مهر

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

مدیر عامل شرکت درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

افتتاحیه پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

لوح تقدیر دکتر عباسیون و رییس سازمان بیمارستان کیش به شرکت مهندسن درسا مهر

درسا مهر کیش

مهندسین درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

شهرک پزشکان جزیره کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

شهرک پزشکان جزیره کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

افتتاحیه پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

مهندس جباری

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

مهندس مولوی

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

بازدید رییس سازمان منطقه آزاد از پروژه درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش

درسا مهر کیش